Jun

11 tekstów – auto­rem jest Jun.

Ktoś kto ty­le ra­zy kochał nie wie co to jest praw­dzi­wa miłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2011, 19:06

Człowiek to udręka ,rzecz ra­tun­kiem dla człowieka ,człowiek człowieka pogrąża ,człowiek nie kocha człowiek osądza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lutego 2011, 21:33

Gdy­byś płakała , była w złym nas­tro­ju ,nie miała hu­moru ,we­ny , siły czy uśmie­chu na us­tach . Co go to ob­chodzi ? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 stycznia 2011, 21:08

Spoj­rzała os­tatni raz na błękit­ne niebo , zaczer­pnęła od­dechu i zaczęła biec. Do­biegła do gra­nic prze­paści żeby skoczyć jak naj­da­lej . Po­tem tyl­ko wol­ność i nic po­za tym. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 czerwca 2010, 16:35

Nikt nie ma pra­wa po­wie­dzieć ci że jes­teś gor­szy,ale ty sam nie możesz mówić że jes­teś lepszy 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 maja 2010, 19:23

To nie mu­si być ład­ne ...ważne żeby coś pokazywało 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 maja 2010, 21:40

Życie się wa­liło w gor­szych sy­tuac­jach , co te­raz się dzieje to nie naj­gor­sze bo naj­gor­sze jeszcze przed na­mi . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 kwietnia 2010, 20:25

Cza­sami piękno te­go świata dos­trze­gamy przez ciem­ne okulary 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 kwietnia 2010, 20:12

Zaw­sze mo­ja sil­na wo­la prze­pada kiedy ty jes­teś blis­ko . 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 kwietnia 2010, 19:08

Sa­mobójstwo to zwykłe tchórzos­two i ucie­czka od rzeczy trud­nych ta­kich jak życie 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 kwietnia 2010, 11:04

Jun

"Jesteśmy częścią jakiegoś dziwnego planu, Braterskiej rzezi człowieka, Piekielna ofiara piekła, Ogień pokazuje drogę, Stosy ciał spalonych razem, Zemsta żyje w przeszłości, Czas spojrzeć w nowe tysiąclecie. Kręta ścieżka prowadzi przez labirynt, W dół do ognistego świata, Ogień pokazuje drogę, Lucyfer był tylko zabłąkanym aniołem."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jun

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność